9.18.2008

#0063


0063
HHHHHHHHHHHHHHHH/ /HHHHII
/ / II
\ / /
\ / /–––––––––––––––––––––––––––––
\ / / 00000000 |
\______/ /_________ 00000000 |
/ / | 00000000 |
/ / | 00000000 |
/ / | /
/ /____________|__________________/______
/ | /
/ XXXX | /
/ XXXX | /
___/_____________________|/
/ ________________________
/ ____ |
/ \ /
\ /
V

No comments: