5.19.2010

#0393


#0393 / / XXXX ////
/ / XXXX ////
/ / XXXX////
________________________/ / XXX////______________
_________________________/ XX///________________
_______________________ X//__________________
| /
| /
| /
____________________ | /_______________________
/ / XXXX
/ / XXXX
/ / XXXX
/ / XXXX
/ / XXXX
______________/ /_____________________________________________________
_____________/ /______________________________________________________
/ /\_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \ / / / XXXX
/ /_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ / / / XXXX
/ // \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \/ / / XXXX
/ / \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ / / XXXX
/ /\_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \/ / XXXX
/ /_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ / XXXX
| | \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \ / XXXX
| |_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ / XXXX
| | \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \/ XXXX
| |_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ XXXX /
| | \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \ XXXX //
| |_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ XXXX ///
| | \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_____________XXXX ////
\ | |_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ XXXX ////
\ | | \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \ XXXX ////
\ | |_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ XXXX ////
\ | | \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \ XXXX ////
\ | |_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ XXXX ////
\| | \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \ XXXX ////
| / / \ XXXX ////
| / / \ XXXX ////
| / / \ XXXX ////
| / / \ XXXX ////

No comments: