5.12.2011

0568

  /|_____|__|                              __ .
/__|_____| __ |
/____|__| __ |
/|_____||/__________________________________\__________________________|
/__|__|| __ |
/____|| __ |
/|__|| /__|_____|_____|_____|_____|||||||||||||||||||||||
/__|| /____|_____|_____|_____|___XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
/\|| /|_____|_____|_____|_____|___\ / / /|
/\|| /__|_____|_____|_____|_____\ / / / |
/__|| \ /____|_____|_____|_____|_\ / / / |
/|__|| /|_____|_____|_____|___\ / / / |
/____|| /__|_____|_____|_____\/ / / / |
|| /____|_____|_____|_\ _/ / / / /|
||___________________________________________/ / / / |
|| |_|/ / / / |
|| ____/ / / / |
||._____________________________________________/ / | |
|| _|_|_|/ / / |
|| _______/ / / /|
||_________________________________________________/ / /_|
|| |_|_|_|_|/ / /|_|
|| __________/ / /___|
||____________________________________________________/ /____|
|| \ _|_|_|_|_|_|/ /|_|_||
|| \ _____________//______|
|| ___________________________________ _____________\\______|
|| /__|_____|_____|_____\ |_|_|_|_|_|_\ \_|_|_|
_____________|| /____|_____|_____|_\ ___________\ \____|
_____________|| /|_____|_____|___\ __________\ \___|
|| /__|_____|_____\ _|_|_|_|_\ \_||
|| /____|_____|_\ ________\ \_|
||_ /|_____|___\ _______\ \|
|\ /__|_____\ |_|_|_\ \
|_\ _____\
|__\ \ ____\
|___\ \_________ ____
|__|_\ __\ ||||||||||
|_____\ _\ ||||||||||
|__|___\ \ |'|||||||

No comments: