5.13.2011

0569

           /|_____|__|                    __ .
/__|_____| __ |
/____|__| __ |
/|_____||/______________________________________________|
/__|__|| __ |
/____|| __ |
/|__|| /__|________|||||||||||||||||||||||
/__|| /____|_____|___XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
/\|| /|_____|________|___\_ / / /|
/\|| /__|_____|_____|_____\ / / / |
/__|| \ /____|_____|_____|_\___ / / / |
/|__|| /|_____|_____|___\_ / / / |
/____|| /__|_____|_____|_____\/ / / / |
|| /____|_____|_____|_\ _/ / / / /|
_||_____________________________________/ / / / |
|| |_|/ / / / |
|| ____/ / / / |
_______||._________________________________/ / | |
|| _|_|_|/ / / |
|| _______/ / / /|
_______||_____________________________________/ / /_|
|| |_|_|_|_|/ / /|_|
|| __________/ / /___|
_____________||__________________________________/ /____|
|| \ _|_|_|_|_|_|/ /|_|_||
|| \ _____________/ /______|
|| __ _________________________________ _____________\______|
|| /__|_____|_____|_____\ |_|_|_|_|_|_\_|_|_|
_____________|| /____|_____|_____|_\ ___________\ \____|
_____________|| /|_____|_____|___\ __________\ \___|
|| /__|_____|_____\ _|_|_|_|_\ \_||
|| /____|_____|_\ ________\ \_|
||_ /|_____|___\ _______\ \|
|\ /__|_____\ |_|_|_\ \
| \ _____\
| \ \ ____\
| \ \_________ ____
| \ __\ ||||||||||
| \ _\ ||||||||||
| \ \ |'|||||||

No comments: